En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

864,73 €
Pressupost per habitant actual: 864,73 €

Pressupost inicial

37,76 M€
Pressupost actual: 37,76 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

43.671

Deute

20,35 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.512.349,85 € 11,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.957.941,35 € 5,18%
Habitatge i urbanisme 4.199.996,60 € 11,12%
Benestar comunitari 4.181.705,90 € 11,07%
Medi ambient 1.508.615,50 € 3,99%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.762.000,00 € 9,96%
Serveis socials i promoció social 2.190.981,65 € 5,80%
Foment de l'ocupació 874.638,50 € 2,32%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 104.264,55 € 0,28%
Educació 2.672.741,70 € 7,08%
Cultura 1.387.652,20 € 3,67%
Esport 947.725,90 € 2,51%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 3.000,00 € 0,01%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 294.450,20 € 0,78%
Transport públic 339.516,45 € 0,90%
Infraestructures 1.212.850,00 € 3,21%
Altres actuacions de caràcter econòmic 394.923,45 € 1,05%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 989.809,05 € 2,62%
Serveis de caràcter general 4.293.363,15 € 11,37%
Administració financera i tributària 708.151,00 € 1,88%
Transferències a altres administracions públiques 1.227.058,00 € 3,25%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 març 2024.

Ingressos
109%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.821.955,00 € 430,99 € 49,84 %
Impostos indirectes 550.000,00 € 12,59 € 1,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.608.400,00 € 105,53 € 12,20 %
Transferències corrents 10.566.060,00 € 241,95 € 27,98 %
Ingressos patrimonials 485.480,00 € 11,12 € 1,29 %
Alienació d'inversions reals 1.779.000,00 € 40,74 € 4,71 %
Transferències de capital 866.340,00 € 19,84 € 2,29 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,23 %
Total 37.763.735,00 € 864,73 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació