Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.710.289 € 360 € 41,60 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.052.825 € 276 € 31,92 %
Despeses financeres 664.630 € 15 € 1,76 %
Transferències corrents 2.674.151 € 61 € 7,08 %
Inversions reals 2.645.340 € 61 € 7,00 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,23 %
Passius financers 3.930.000 € 90 € 10,41 %
Total 37.763.735 € 864,73 €

Cerca una partida específica