En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 octubre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.026,39 €

Despesa total

46,04 M€

Execució

No disp.
En 2019 va ser un 105 %

Habitants

44.860
* dades del 2019

Deute

14,73 M€
* a final del 2019

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.622.885 € 5,70%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.196.685 € 6,94%
Habitatge i urbanisme 5.255.646 € 11,41%
Benestar comunitari 3.948.000 € 8,57%
Medi ambient 1.959.807 € 4,26%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 4.067.483 € 8,83%
Foment de l'ocupació 1.111.655 € 2,41%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 83.853 € 0,18%
Educació 3.804.349 € 8,26%
Cultura 1.927.672 € 4,19%
Esport 1.481.915 € 3,22%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 488.099 € 1,06%
Transport públic 290.900 € 0,63%
Infraestructures 683.300 € 1,48%
Altres actuacions de caràcter econòmic 576.510 € 1,25%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.487.686 € 3,23%
Serveis de caràcter general 8.067.093 € 17,52%
Administració financera i tributària 2.461.304 € 5,35%
Transferències a altres administracions públiques 2.445.300 € 5,31%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.767.967 € 485 € 47,28 %
Impostos indirectes 1.090.000 € 24 € 2,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.349.400 € 142 € 13,79 %
Transferències corrents 12.337.600 € 275 € 26,80 %
Ingressos patrimonials 667.375 € 15 € 1,45 %
Transferències de capital 1.345.000 € 30 € 2,92 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 2.400.000 € 54 € 5,21 %
Total 46.043.842 € 1.026,39 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat