En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 26 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.044,46 €
Pressupost per habitant actual: 1.044,46 €

Pressupost inicial

46,85 M€
Pressupost actual: 46,85 M€

Execució

No disp.
En 2020 va ser un 94 %

Habitants

44.860
* dades del 2019

Deute

14,73 M€
* a final del 2019

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.610.268 € 5,57%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.392.648 € 7,24%
Habitatge i urbanisme 5.311.220 € 11,34%
Benestar comunitari 4.057.854 € 8,66%
Medi ambient 2.285.133 € 4,88%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 86.222 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 4.048.343 € 8,64%
Foment de l'ocupació 1.164.467 € 2,49%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 83.729 € 0,18%
Educació 3.889.541 € 8,30%
Cultura 2.000.074 € 4,27%
Esport 1.201.713 € 2,56%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 364.595 € 0,78%
Transport públic 251.471 € 0,54%
Infraestructures 1.269.590 € 2,71%
Altres actuacions de caràcter econòmic 615.586 € 1,31%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.631.535 € 3,48%
Serveis de caràcter general 7.497.224 € 16,00%
Administració financera i tributària 2.821.211 € 6,02%
Transferències a altres administracions públiques 2.272.097 € 4,85%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.443.800 € 478 € 45,77 %
Impostos indirectes 800.000 € 18 € 1,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 7.026.545 € 157 € 15,00 %
Transferències corrents 12.928.900 € 288 € 27,59 %
Ingressos patrimonials 668.350 € 15 € 1,43 %
Transferències de capital 1.431.758 € 32 € 3,06 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,18 %
Passius financers 2.468.668 € 55 € 5,27 %
Total 46.854.521 € 1.044,46 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat