En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 novembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.094,67 €
Pressupost per habitant actual: 1.094,67 €

Pressupost inicial

49,96 M€
Pressupost actual: 49,96 M€

Execució

82% del pressupost actual

Habitants

45.642
* dades del 2022

Deute

13,82 M€
* a final del 2021

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.099.440,00 € 6,20%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.494.722,15 € 6,99%
Habitatge i urbanisme 5.515.808,65 € 11,04%
Benestar comunitari 4.383.749,00 € 8,77%
Medi ambient 2.509.144,30 € 5,02%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 102.275,00 € 0,20%
Serveis socials i promoció social 4.576.517,65 € 9,16%
Foment de l'ocupació 1.324.413,05 € 2,65%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 82.675,40 € 0,17%
Educació 4.264.903,00 € 8,54%
Cultura 1.851.190,90 € 3,71%
Esport 1.851.419,60 € 3,71%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 590.595,30 € 1,18%
Transport públic 314.402,00 € 0,63%
Infraestructures 1.924.126,00 € 3,85%
Altres actuacions de caràcter econòmic 578.676,45 € 1,16%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.719.391,00 € 3,44%
Serveis de caràcter general 7.672.220,15 € 15,36%
Administració financera i tributària 1.634.800,40 € 3,27%
Transferències a altres administracions públiques 2.472.300,00 € 4,95%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 novembre 2023.

Ingressos
76%
Despesa
82%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.801.800,00 € 455,76 € 41,63 %
Impostos indirectes 825.000,00 € 18,08 € 1,65 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.337.050,00 € 138,84 € 12,68 %
Transferències corrents 16.032.600,00 € 351,27 € 32,09 %
Ingressos patrimonials 375.540,00 € 8,23 € 0,75 %
Transferències de capital 2.725.180,00 € 59,71 € 5,45 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,17 %
Passius financers 2.779.100,00 € 60,89 € 5,56 %
Total 49.962.770,00 € 1.094,67 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació