En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

988,61 €
Pressupost per habitant actual: 988,61 €

Pressupost inicial

43,69 M€
Pressupost actual: 43,69 M€

Execució

105% del pressupost actual

Habitants

44.198

Deute

16,43 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.191.346,00 € 5,06%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.887.561,55 € 4,58%
Habitatge i urbanisme 4.452.086,63 € 7,06%
Benestar comunitari 4.770.750,00 € 7,56%
Medi ambient 1.895.774,93 € 3,00%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 87.397,02 € 0,14%
Serveis socials i promoció social 3.442.887,37 € 5,46%
Foment de l'ocupació 1.170.675,36 € 1,86%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 140.427,41 € 0,22%
Educació 3.226.529,71 € 5,11%
Cultura 3.331.322,03 € 5,28%
Esport 1.136.899,62 € 1,80%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 394.260,85 € 0,62%
Transport públic 222.618,00 € 0,35%
Infraestructures 2.101.000,00 € 3,33%
Altres actuacions de caràcter econòmic 563.840,69 € 0,89%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.307.277,57 € 2,07%
Serveis de caràcter general 6.130.184,66 € 9,72%
Administració financera i tributària 1.279.240,60 € 2,03%
Transferències a altres administracions públiques 2.048.830,00 € 3,25%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 febrer 2024.

Ingressos
133%
Despesa
105%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.475.000,00 € 463,26 € 46,77 %
Impostos indirectes 635.000,00 € 14,37 € 1,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.304.430,00 € 120,02 € 12,12 %
Transferències corrents 10.787.834,00 € 244,08 € 24,64 %
Ingressos patrimonials 642.700,00 € 14,54 € 1,47 %
Transferències de capital 1.545.000,00 € 34,96 € 3,53 %
Actius financers 86.500,00 € 1,96 € 0,20 %
Passius financers 4.304.446,00 € 97,39 € 9,83 %
Total 43.780.910,00 € 990,56 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació