Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.475.000 € 463 € 46,86 %
Impostos indirectes 635.000 € 14 € 1,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.304.430 € 120 € 12,14 %
Transferències corrents 10.787.834 € 244 € 24,69 %
Ingressos patrimonials 642.700 € 15 € 1,47 %
Transferències de capital 1.545.000 € 35 € 3,54 %
Passius financers 4.304.446 € 97 € 9,85 %
Total 43.694.410 € 988,61 €

Cerca una partida específica