Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.945.415 € 393 € 21,07 %
Impostos indirectes 500.000 € 12 € 0,62 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.005.819 € 116 € 6,23 %
Transferències corrents 11.005.656 € 255 € 13,69 %
Ingressos patrimonials 667.880 € 15 € 0,83 %
Transferències de capital 2.287.000 € 53 € 2,84 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,11 %
Passius financers 4.000.000 € 93 € 4,97 %
Total 40.498.271 € 939,37 €

Cerca una partida específica