Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.945.415,24 € 393,06 € 41,84 %
Impostos indirectes 500.000,00 € 11,60 € 1,23 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.005.819,11 € 116,11 € 12,36 %
Transferències corrents 11.005.656,42 € 255,28 € 27,18 %
Ingressos patrimonials 667.880,06 € 15,49 € 1,65 %
Transferències de capital 2.287.000,00 € 53,05 € 5,65 %
Actius financers 86.500,00 € 2,01 € 0,21 %
Passius financers 4.000.000,00 € 92,78 € 9,88 %
Total 40.498.270,83 € 939,37 €

Cerca una partida específica