Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 17.958.285,00 € 395,01 € 38,33 %
Despeses corrents en béns i serveis 16.435.862,00 € 361,52 € 35,08 %
Despeses financeres 184.600,00 € 4,06 € 0,39 %
Transferències corrents 4.658.125,00 € 102,46 € 9,94 %
Fons de contingència i altres imprevistos 209.665,00 € 4,61 € 0,45 %
Inversions reals 4.646.016,00 € 102,19 € 9,92 %
Transferències de capital 206.800,00 € 4,55 € 0,44 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,18 %
Passius financers 2.468.668,00 € 54,30 € 5,27 %
Total 46.854.521,00 € 1.030,61 €

Cerca una partida específica