Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.749.375,00 € 359,83 € 40,21 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.888.141,00 € 294,46 € 32,90 %
Despeses financeres 719.635,00 € 16,44 € 1,84 %
Transferències corrents 3.122.822,00 € 71,35 € 7,97 %
Inversions reals 3.444.916,92 € 78,71 € 8,79 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,22 %
Passius financers 3.161.097,00 € 72,22 € 8,07 %
Total 39.172.486,92 € 894,98 €

Cerca una partida específica