En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 25 maig 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

894,98 €

Despesa total

39,17 M€

Execució

106% del pressupost

Habitants

43.769

Deute

20,95 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.760.732 € 9,60%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.915.267 € 4,89%
Habitatge i urbanisme 4.036.549 € 10,30%
Benestar comunitari 4.291.561 € 10,96%
Medi ambient 1.685.878 € 4,30%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.856.405 € 9,84%
Serveis socials i promoció social 2.436.692 € 6,22%
Foment de l'ocupació 772.655 € 1,97%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 103.679 € 0,26%
Educació 2.557.658 € 6,53%
Cultura 1.530.186 € 3,91%
Esport 1.008.756 € 2,58%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 3.000 € 0,01%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 354.997 € 0,91%
Transport públic 288.300 € 0,74%
Infraestructures 1.173.967 € 3,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 423.266 € 1,08%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.010.620 € 2,58%
Serveis de caràcter general 5.558.454 € 14,19%
Administració financera i tributària 796.893 € 2,03%
Transferències a altres administracions públiques 1.606.971 € 4,10%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 25 maig 2020.

Ingressos
107%
Despesa
106%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.749.375 € 360 € 40,21 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.888.141 € 294 € 32,90 %
Despeses financeres 719.635 € 16 € 1,84 %
Transferències corrents 3.122.822 € 71 € 7,97 %
Inversions reals 3.444.917 € 79 € 8,79 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,22 %
Passius financers 3.161.097 € 72 € 8,07 %
Total 39.172.487 € 894,98 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat