En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

894,98 €
Pressupost per habitant actual: 894,98 €

Pressupost inicial

39,17 M€
Pressupost actual: 39,17 M€

Execució

106% del pressupost actual

Habitants

43.769

Deute

20,95 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.760.732,00 € 9,60%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.915.267,30 € 4,89%
Habitatge i urbanisme 4.036.548,85 € 10,30%
Benestar comunitari 4.291.560,85 € 10,96%
Medi ambient 1.685.878,00 € 4,30%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.856.405,00 € 9,84%
Serveis socials i promoció social 2.436.691,95 € 6,22%
Foment de l'ocupació 772.654,70 € 1,97%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 103.679,35 € 0,26%
Educació 2.557.658,45 € 6,53%
Cultura 1.530.185,95 € 3,91%
Esport 1.008.756,30 € 2,58%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 3.000,00 € 0,01%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 354.996,75 € 0,91%
Transport públic 288.300,00 € 0,74%
Infraestructures 1.173.966,92 € 3,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 423.266,35 € 1,08%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.010.620,00 € 2,58%
Serveis de caràcter general 5.558.454,35 € 14,19%
Administració financera i tributària 796.892,85 € 2,03%
Transferències a altres administracions públiques 1.606.971,00 € 4,10%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 febrer 2024.

Ingressos
107%
Despesa
106%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.753.535,00 € 451,31 € 49,77 %
Impostos indirectes 550.000,00 € 12,57 € 1,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.984.981,00 € 113,89 € 12,56 %
Transferències corrents 10.258.775,58 € 234,38 € 25,85 %
Ingressos patrimonials 682.883,00 € 15,60 € 1,72 %
Transferències de capital 241.717,15 € 5,52 € 0,61 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,22 %
Passius financers 3.131.470,00 € 71,55 € 7,89 %
Total 39.689.861,73 € 906,80 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació