Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.753.535 € 451 € 49,77 %
Impostos indirectes 550.000 € 13 € 1,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.984.981 € 114 € 12,56 %
Transferències corrents 10.258.776 € 234 € 25,85 %
Ingressos patrimonials 682.883 € 16 € 1,72 %
Transferències de capital 241.717 € 6 € 0,61 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,22 %
Passius financers 3.131.470 € 72 € 7,89 %
Total 39.689.862 € 906,80 €

Cerca una partida específica