Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.730.000,00 € 476,10 € 43,36 %
Impostos indirectes 670.000,00 € 14,68 € 1,34 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.691.600,00 € 146,61 € 13,35 %
Transferències corrents 17.231.300,00 € 377,53 € 34,38 %
Ingressos patrimonials 510.500,00 € 11,18 € 1,02 %
Transferències de capital 1.676.899,00 € 36,74 € 3,35 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,17 %
Passius financers 1.518.500,00 € 33,27 € 3,03 %
Total 50.115.299,00 € 1.098,01 €