Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.443.800 € 478 € 45,77 %
Impostos indirectes 800.000 € 18 € 1,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 7.026.545 € 157 € 15,00 %
Transferències corrents 12.928.900 € 288 € 27,59 %
Ingressos patrimonials 668.350 € 15 € 1,43 %
Transferències de capital 1.431.758 € 32 € 3,06 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,18 %
Passius financers 2.468.668 € 55 € 5,27 %
Total 46.854.521 € 1.044,46 €