Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.443.800,00 € 471,68 € 45,77 %
Impostos indirectes 800.000,00 € 17,60 € 1,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 7.026.545,00 € 154,56 € 15,00 %
Transferències corrents 12.928.900,00 € 284,38 € 27,59 %
Ingressos patrimonials 668.350,00 € 14,70 € 1,43 %
Transferències de capital 1.431.758,00 € 31,49 € 3,06 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,18 %
Passius financers 2.468.668,00 € 54,30 € 5,27 %
Total 46.854.521,00 € 1.030,61 €

Cerca una partida específica