En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.030,61 €
Pressupost per habitant actual: 1.030,61 €

Pressupost inicial

46,85 M€
Pressupost actual: 46,85 M€

Execució

97% del pressupost actual

Habitants

45.463

Deute

13,82 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 2.610.268,00 € 5,57%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.392.647,75 € 7,24%
Habitatge i urbanisme 5.311.219,60 € 11,34%
Benestar comunitari 4.057.854,00 € 8,66%
Medi ambient 2.285.133,35 € 4,88%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 86.221,60 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 4.048.343,00 € 8,64%
Foment de l'ocupació 1.164.466,90 € 2,49%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 83.729,00 € 0,18%
Educació 3.889.541,45 € 8,30%
Cultura 2.000.074,30 € 4,27%
Esport 1.201.712,75 € 2,56%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 364.594,90 € 0,78%
Transport públic 251.471,00 € 0,54%
Infraestructures 1.269.590,00 € 2,71%
Altres actuacions de caràcter econòmic 615.586,35 € 1,31%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.631.535,05 € 3,48%
Serveis de caràcter general 7.497.223,65 € 16,00%
Administració financera i tributària 2.821.211,35 € 6,02%
Transferències a altres administracions públiques 2.272.097,00 € 4,85%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 22 febrer 2024.

Ingressos
98%
Despesa
97%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.443.800,00 € 471,68 € 45,77 %
Impostos indirectes 800.000,00 € 17,60 € 1,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 7.026.545,00 € 154,56 € 15,00 %
Transferències corrents 12.928.900,00 € 284,38 € 27,59 %
Ingressos patrimonials 668.350,00 € 14,70 € 1,43 %
Transferències de capital 1.431.758,00 € 31,49 € 3,06 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,18 %
Passius financers 2.468.668,00 € 54,30 € 5,27 %
Total 46.854.521,00 € 1.030,61 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació