En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 març 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

1.019,3 €

Despesa total

44,9 M€

Execució

No disp.
En 2017 va ser un 105 %

Habitants

44.086
* dades del 2016

Deute

17,9 M€
* a final del 2016

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.598.090 € 8.01 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.923.633 € 6.51 %
Habitatge i urbanisme 4.804.843 € 10.69 %
Benestar comunitari 3.435.495 € 7.64 %
Medi ambient 1.737.200 € 3.87 %
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 83.701 € 0.19 %
Serveis socials i promoció social 3.632.873 € 8.08 %
Foment de l'ocupació 1.311.403 € 2.92 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.867 € 0.19 %
Educació 3.706.339 € 8.25 %
Cultura 3.595.712 € 8.0 %
Esport 1.886.975 € 4.2 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 359.391 € 0.8 %
Transport públic 232.618 € 0.52 %
Infraestructures 1.359.000 € 3.02 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 582.224 € 1.3 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.527.933 € 3.4 %
Serveis de caràcter general 7.106.975 € 15.81 %
Administració financera i tributària 920.787 € 2.05 %
Transferències a altres administracions públiques 2.047.830 € 4.56 %

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.988.115 € 476 € 46,70 %
Impostos indirectes 950.000 € 22 € 2,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.507.860 € 125 € 12,26 %
Transferències corrents 11.017.375 € 250 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 654.038 € 15 € 1,46 %
Transferències de capital 2.345.000 € 53 € 5,22 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 3.390.000 € 77 € 7,54 %
Total 44.938.888 € 1.019,35 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament