Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

81,69 €

Pressupost inicial

3,63 M€

% sobre el total del press.

8,03 %

Mitjana despesa provincial

3,53 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 3,63 M€
Assistència a persones dependents 21,69% 788.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,55% 1,36 M€
Despeses corrents en béns i serveis 35,45% 1,29 M€
Transferències corrents 23,59% 856.910 €
Inversions reals 1,04% 37.662 €
Actius financers 2,38% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació