En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

910,82 €
Pressupost per habitant actual: 910,82 €

Pressupost inicial

39,82 M€
Pressupost actual: 39,82 M€

Execució

110% del pressupost actual

Habitants

43.715

Deute

19,32 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.626.670,00 € 9,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.122.341,50 € 5,33%
Habitatge i urbanisme 3.510.012,30 € 8,82%
Benestar comunitari 4.582.509,53 € 11,51%
Medi ambient 1.551.666,70 € 3,90%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.580.705,00 € 8,99%
Serveis socials i promoció social 2.743.055,75 € 6,89%
Foment de l'ocupació 1.172.421,05 € 2,94%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 117.012,45 € 0,29%
Educació 2.827.956,30 € 7,10%
Cultura 1.878.153,25 € 4,72%
Esport 1.062.271,00 € 2,67%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 21.620,00 € 0,05%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 330.941,60 € 0,83%
Transport públic 391.800,00 € 0,98%
Infraestructures 847.850,00 € 2,13%
Altres actuacions de caràcter econòmic 468.579,00 € 1,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.022.341,05 € 2,57%
Serveis de caràcter general 5.374.286,92 € 13,50%
Administració financera i tributària 877.521,60 € 2,20%
Transferències a altres administracions públiques 1.706.836,00 € 4,29%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 març 2024.

Ingressos
115%
Despesa
110%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.444.700,00 € 467,68 € 51,35 %
Impostos indirectes 480.000,00 € 10,98 € 1,21 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.704.185,00 € 107,61 € 11,81 %
Transferències corrents 10.413.180,00 € 238,21 € 26,15 %
Ingressos patrimonials 657.250,00 € 15,03 € 1,65 %
Transferències de capital 961.116,00 € 21,99 € 2,41 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,22 %
Passius financers 2.069.620,00 € 47,34 € 5,20 %
Total 39.816.551,00 € 910,82 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació