Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.444.700 € 468 € 51,35 %
Impostos indirectes 480.000 € 11 € 1,21 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.704.185 € 108 € 11,81 %
Transferències corrents 10.413.180 € 238 € 26,15 %
Ingressos patrimonials 657.250 € 15 € 1,65 %
Transferències de capital 961.116 € 22 € 2,41 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,22 %
Passius financers 2.069.620 € 47 € 5,20 %
Total 39.816.551 € 910,82 €

Cerca una partida específica