Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.010.350 € 418 € 50,04 %
Impostos indirectes 600.000 € 14 € 1,67 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.833.807 € 112 € 13,43 %
Transferències corrents 10.455.706 € 243 € 29,05 %
Ingressos patrimonials 700.791 € 16 € 1,95 %
Transferències de capital 1.308.000 € 30 € 3,63 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,24 %
Total 35.995.153 € 835,23 €