Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.171.460 € 97 € 11,59 %
Serveis públics bàsics 10.807.882 € 251 € 30,03 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.425.311 € 149 € 17,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.133.590 € 142 € 17,04 %
Actuacions de caràcter econòmic 1.102.831 € 26 € 3,06 %
Actuacions de caràcter general 7.354.078 € 171 € 20,43 %
Total 35.995.153 € 835,23 €

Cerca una partida específica