Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.010.349,63 € 417,91 € 50,04 %
Impostos indirectes 600.000,00 € 13,92 € 1,67 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.833.807,17 € 112,16 € 13,43 %
Transferències corrents 10.455.705,58 € 242,61 € 29,05 %
Ingressos patrimonials 700.790,71 € 16,26 € 1,95 %
Transferències de capital 1.308.000,00 € 30,35 € 3,63 %
Actius financers 86.500,00 € 2,01 € 0,24 %
Total 35.995.153,09 € 835,23 €

Cerca una partida específica