Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.327.863,05 € 355,67 € 42,58 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.274.442,00 € 284,82 € 34,10 %
Despeses financeres 528.417,17 € 12,26 € 1,47 %
Transferències corrents 2.731.388,00 € 63,38 € 7,59 %
Inversions reals 1.308.000,00 € 30,35 € 3,63 %
Actius financers 86.500,00 € 2,01 € 0,24 %
Passius financers 3.738.542,87 € 86,75 € 10,39 %
Total 35.995.153,09 € 835,23 €

Cerca una partida específica