Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.327.863 € 356 € 42,58 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.274.442 € 285 € 34,10 %
Despeses financeres 528.417 € 12 € 1,47 %
Transferències corrents 2.731.388 € 63 € 7,59 %
Inversions reals 1.308.000 € 30 € 3,63 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,24 %
Passius financers 3.738.543 € 87 € 10,39 %
Total 35.995.153 € 835,23 €