Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.466.515 € 359 € 38,19 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.077.682 € 280 € 29,82 %
Despeses financeres 381.850 € 9 € 0,94 %
Transferències corrents 2.647.647 € 61 € 6,54 %
Inversions reals 6.168.000 € 143 € 15,23 %
Transferències de capital 119.000 € 3 € 0,29 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,21 %
Passius financers 3.551.078 € 82 € 8,77 %
Total 40.498.271 € 939,37 €

Cerca una partida específica