Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

116,11 €

Pressupost inicial

5,01 M€

% sobre el total del press.

12,36 %

Mitjana ingrés provincial

5,43 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 16,16% 809.158,02 €
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 1,84% 92.078,28 €
Taxes per activitats de competència local 15,18% 760.006,18 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 31,27% 1,57 M€
Preus públics 18,42% 922.177,59 €
Vendes 3,58% 179.189,38 €
Reintegraments d'operacions corrents 0,38% 19.000 €
Altres ingressos 13,16% 658.670 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació