En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.878,75 €
Pressupost per habitant actual: 1.878,75 €

Pressupost inicial

81 M€
Pressupost actual: 81 M€

Execució

61% del pressupost actual

Habitants

43.112,0

Deute

21,79 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.902.427,61 € 5,18%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.129.241,00 € 2,83%
Habitatge i urbanisme 4.424.610,00 € 5,88%
Benestar comunitari 4.304.757,69 € 5,72%
Medi ambient 1.594.878,84 € 2,12%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.336.508,13 € 4,43%
Serveis socials i promoció social 2.205.153,40 € 2,93%
Foment de l'ocupació 851.367,00 € 1,13%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 214.215,00 € 0,28%
Educació 3.081.628,00 € 4,09%
Cultura 1.597.356,00 € 2,12%
Esport 1.184.586,00 € 1,57%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 36.000,00 € 0,05%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 334.087,00 € 0,44%
Transport públic 365.065,00 € 0,48%
Infraestructures 3.093.000,00 € 4,11%
Altres actuacions de caràcter econòmic 380.330,00 € 0,51%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 850.850,00 € 1,13%
Serveis de caràcter general 4.657.448,00 € 6,19%
Administració financera i tributària 785.685,00 € 1,04%
Transferències a altres administracions públiques 1.169.077,16 € 1,55%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 març 2024.

Ingressos
129%
Despesa
61%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.945.415,24 € 393,06 € 41,84 %
Impostos indirectes 500.000,00 € 11,60 € 1,23 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.005.819,11 € 116,11 € 12,36 %
Transferències corrents 11.005.656,42 € 255,28 € 27,18 %
Ingressos patrimonials 667.880,06 € 15,49 € 1,65 %
Transferències de capital 2.287.000,00 € 53,05 € 5,65 %
Actius financers 86.500,00 € 2,01 € 0,21 %
Passius financers 4.000.000,00 € 92,78 € 9,88 %
Total 40.498.270,83 € 939,37 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació