Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.018.600,00 € 468,54 € 47,43 %
Impostos indirectes 1.060.000,00 € 23,63 € 2,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.882.700,00 € 131,13 € 13,27 %
Transferències corrents 11.741.750,00 € 261,74 € 26,50 %
Ingressos patrimonials 642.775,00 € 14,33 € 1,45 %
Transferències de capital 1.485.303,00 € 33,11 € 3,35 %
Actius financers 86.500,00 € 1,93 € 0,20 %
Passius financers 2.397.097,00 € 53,44 € 5,41 %
Total 44.314.725,00 € 987,84 €

Cerca una partida específica