Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.767.967 € 485 € 47,28 %
Impostos indirectes 1.090.000 € 24 € 2,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.349.400 € 142 € 13,79 %
Transferències corrents 12.337.600 € 275 € 26,80 %
Ingressos patrimonials 667.375 € 15 € 1,45 %
Transferències de capital 1.345.000 € 30 € 2,92 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 2.400.000 € 54 € 5,21 %
Total 46.043.842 € 1.026,39 €