Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 17.075.535,00 € 375,56 € 37,09 %
Despeses corrents en béns i serveis 16.706.874,00 € 367,45 € 36,28 %
Despeses financeres 264.850,00 € 5,83 € 0,58 %
Transferències corrents 4.749.164,00 € 104,45 € 10,31 %
Fons de contingència i altres imprevistos 979.722,00 € 21,55 € 2,13 %
Inversions reals 3.695.162,00 € 81,27 € 8,03 %
Transferències de capital 65.000,00 € 1,43 € 0,14 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,19 %
Passius financers 2.421.035,00 € 53,25 € 5,26 %
Total 46.043.842,00 € 1.012,69 €

Cerca una partida específica