Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 17.075.535 € 381 € 37,09 %
Despeses corrents en béns i serveis 16.706.874 € 372 € 36,28 %
Despeses financeres 264.850 € 6 € 0,58 %
Transferències corrents 4.749.164 € 106 € 10,31 %
Fons de contingència i altres imprevistos 979.722 € 22 € 2,13 %
Inversions reals 3.695.162 € 82 € 8,03 %
Transferències de capital 65.000 € 1 € 0,14 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 2.421.035 € 54 € 5,26 %
Total 46.043.842 € 1.026,39 €