Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.749.375 € 360 € 40,21 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.888.141 € 294 € 32,90 %
Despeses financeres 719.635 € 16 € 1,84 %
Transferències corrents 3.122.822 € 71 € 7,97 %
Inversions reals 3.444.917 € 79 € 8,79 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,22 %
Passius financers 3.161.097 € 72 € 8,07 %
Total 39.172.487 € 894,98 €

Cerca una partida específica