Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 18.212.000,00 € 400,59 € 38,62 %
Despeses corrents en béns i serveis 17.449.939,00 € 383,83 € 37,00 %
Despeses financeres 147.500,00 € 3,24 € 0,31 %
Transferències corrents 4.611.312,00 € 101,43 € 9,78 %
Fons de contingència i altres imprevistos 479.000,00 € 10,54 € 1,02 %
Inversions reals 3.255.480,00 € 71,61 € 6,90 %
Transferències de capital 108.755,00 € 2,39 € 0,23 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,18 %
Passius financers 2.806.218,00 € 61,73 € 5,95 %
Total 47.156.704,00 € 1.033,19 €

Cerca una partida específica