Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.208.755 € 368 € 36,56 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.007.066 € 318 € 31,60 %
Despeses financeres 565.000 € 13 € 1,27 %
Transferències corrents 3.975.978 € 90 € 8,97 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.355 € 4 € 0,42 %
Inversions reals 6.187.739 € 140 € 13,96 %
Transferències de capital 76.140 € 2 € 0,17 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 3.034.150 € 69 € 6,84 %
Total 44.329.683 € 1.005,53 €

Cerca una partida específica