Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.801.800,00 € 455,76 € 41,63 %
Impostos indirectes 825.000,00 € 18,08 € 1,65 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.337.050,00 € 138,84 € 12,68 %
Transferències corrents 16.032.600,00 € 351,27 € 32,09 %
Ingressos patrimonials 375.540,00 € 8,23 € 0,75 %
Transferències de capital 2.725.180,00 € 59,71 € 5,45 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,17 %
Passius financers 2.779.100,00 € 60,89 € 5,56 %
Total 49.962.770,00 € 1.094,67 €