Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.027.316 € 363 € 36,68 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.099.233 € 319 € 32,27 %
Despeses financeres 343.730 € 8 € 0,79 %
Transferències corrents 4.128.828 € 93 € 9,45 %
Fons de contingència i altres imprevistos 188.015 € 4 € 0,43 %
Inversions reals 5.828.922 € 132 € 13,34 %
Transferències de capital 173.920 € 4 € 0,40 %
Passius financers 2.904.446 € 66 € 6,65 %
Total 43.694.410 € 988,61 €

Cerca una partida específica