Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.466.514,53 € 358,75 € 38,19 %
Despeses corrents en béns i serveis 12.077.681,53 € 280,15 € 29,82 %
Despeses financeres 381.849,50 € 8,86 € 0,94 %
Transferències corrents 2.647.647,16 € 61,41 € 6,54 %
Inversions reals 6.168.000,00 € 143,07 € 15,23 %
Transferències de capital 119.000,00 € 2,76 € 0,29 %
Actius financers 86.500,00 € 2,01 € 0,21 %
Passius financers 3.551.078,11 € 82,37 € 8,77 %
Total 80.996.541,66 € 1.878,75 €

Cerca una partida específica