Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.231.183 € 368 € 36,12 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.963.415 € 339 € 33,30 %
Despeses financeres 358.200 € 8 € 0,80 %
Transferències corrents 4.084.248 € 93 € 9,09 %
Fons de contingència i altres imprevistos 192.790 € 4 € 0,43 %
Inversions reals 5.514.612 € 125 € 12,27 %
Transferències de capital 233.050 € 5 € 0,52 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 3.274.890 € 74 € 7,29 %
Total 44.938.888 € 1.019,35 €

Cerca una partida específica