Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.988.115 € 472 € 46,70 %
Impostos indirectes 950.000 € 21 € 2,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.507.860 € 124 € 12,26 %
Transferències corrents 11.017.375 € 248 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 654.038 € 15 € 1,46 %
Transferències de capital 2.345.000 € 53 € 5,22 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,19 %
Passius financers 3.390.000 € 76 € 7,54 %
Total 44.938.888 € 1.010,45 €

Cerca una partida específica