Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.821.955,00 € 430,99 € 49,84 %
Impostos indirectes 550.000,00 € 12,59 € 1,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.608.400,00 € 105,53 € 12,20 %
Transferències corrents 10.566.060,00 € 241,95 € 27,98 %
Ingressos patrimonials 485.480,00 € 11,12 € 1,29 %
Alienació d'inversions reals 1.779.000,00 € 40,74 € 4,71 %
Transferències de capital 866.340,00 € 19,84 € 2,29 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,23 %
Total 37.763.735,00 € 864,73 €

Cerca una partida específica