Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.018.600 € 469 € 47,43 %
Impostos indirectes 1.060.000 € 24 € 2,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.882.700 € 131 € 13,27 %
Transferències corrents 11.741.750 € 262 € 26,50 %
Ingressos patrimonials 642.775 € 14 € 1,45 %
Transferències de capital 1.485.303 € 33 € 3,35 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 2.397.097 € 53 € 5,41 %
Total 44.314.725 € 987,84 €