Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 19.201.100,00 € 420,69 € 38,43 %
Despeses corrents en béns i serveis 17.002.030,00 € 372,51 € 34,03 %
Despeses financeres 367.840,00 € 8,06 € 0,74 %
Transferències corrents 4.656.020,00 € 102,01 € 9,32 %
Fons de contingència i altres imprevistos 265.900,00 € 5,83 € 0,53 %
Inversions reals 5.101.900,00 € 111,78 € 10,21 %
Transferències de capital 402.380,00 € 8,82 € 0,81 %
Actius financers 186.500,00 € 4,09 € 0,37 %
Passius financers 2.779.100,00 € 60,89 € 5,56 %
Total 49.962.770,00 € 1.094,67 €

Cerca una partida específica