Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.444.700,00 € 467,68 € 51,35 %
Impostos indirectes 480.000,00 € 10,98 € 1,21 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.704.185,00 € 107,61 € 11,81 %
Transferències corrents 10.413.180,00 € 238,21 € 26,15 %
Ingressos patrimonials 657.250,00 € 15,03 € 1,65 %
Transferències de capital 961.116,00 € 21,99 € 2,41 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,22 %
Passius financers 2.069.620,00 € 47,34 € 5,20 %
Total 39.816.551,00 € 910,82 €