Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.821.955 € 431 € 49,84 %
Impostos indirectes 550.000 € 13 € 1,46 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.608.400 € 106 € 12,20 %
Transferències corrents 10.566.060 € 242 € 27,98 %
Ingressos patrimonials 485.480 € 11 € 1,29 %
Alienació d'inversions reals 1.779.000 € 41 € 4,71 %
Transferències de capital 866.340 € 20 € 2,29 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,23 %
Total 37.763.735 € 864,73 €

Cerca una partida específica