Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 22.249.240,00 € 489,39 € 47,18 %
Impostos indirectes 825.000,00 € 18,15 € 1,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.165.125,00 € 135,61 € 13,07 %
Transferències corrents 13.997.604,00 € 307,89 € 29,68 %
Ingressos patrimonials 469.000,00 € 10,32 € 0,99 %
Transferències de capital 864.235,00 € 19,01 € 1,83 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,18 %
Passius financers 2.500.000,00 € 54,99 € 5,30 %
Total 47.156.704,00 € 1.033,19 €

Cerca una partida específica