Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.231.183,00 € 364,96 € 26,41 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.963.415,00 € 336,45 € 24,34 %
Despeses financeres 358.200,00 € 8,05 € 0,58 %
Transferències corrents 4.084.248,00 € 91,83 € 6,64 %
Fons de contingència i altres imprevistos 192.790,00 € 4,33 € 0,31 %
Inversions reals 5.514.612,00 € 124,00 € 8,97 %
Transferències de capital 233.050,00 € 5,24 € 0,38 %
Actius financers 86.500,00 € 1,94 € 0,14 %
Passius financers 3.274.890,00 € 73,64 € 5,33 %
Total 45.234.888,00 € 1.017,11 €

Cerca una partida específica