Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 21.767.967,00 € 478,76 € 47,28 %
Impostos indirectes 1.090.000,00 € 23,97 € 2,37 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 6.349.400,00 € 139,65 € 13,79 %
Transferències corrents 12.337.600,00 € 271,35 € 26,80 %
Ingressos patrimonials 667.375,00 € 14,68 € 1,45 %
Transferències de capital 1.345.000,00 € 29,58 € 2,92 %
Actius financers 86.500,00 € 1,90 € 0,19 %
Passius financers 2.400.000,00 € 52,79 € 5,21 %
Total 46.043.842,00 € 1.012,69 €

Cerca una partida específica