Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.753.535,00 € 451,31 € 49,77 %
Impostos indirectes 550.000,00 € 12,57 € 1,39 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.984.981,00 € 113,89 € 12,56 %
Transferències corrents 10.258.775,58 € 234,38 € 25,85 %
Ingressos patrimonials 682.883,00 € 15,60 € 1,72 %
Transferències de capital 241.717,15 € 5,52 € 0,61 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,22 %
Passius financers 3.131.470,00 € 71,55 € 7,89 %
Total 39.689.861,73 € 906,80 €