Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.749.375,00 € 360,27 € 39,55 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.629.314,00 € 311,78 € 34,23 %
Despeses financeres 802.050,00 € 18,35 € 2,01 %
Transferències corrents 3.548.956,00 € 81,18 € 8,91 %
Inversions reals 3.000.736,00 € 68,64 € 7,54 %
Transferències de capital 30.000,00 € 0,69 € 0,08 %
Actius financers 86.500,00 € 1,98 € 0,22 %
Passius financers 2.969.620,00 € 67,93 € 7,46 %
Total 39.816.551,00 € 910,82 €

Cerca una partida específica