Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.749.375 € 360 € 39,55 %
Despeses corrents en béns i serveis 13.629.314 € 312 € 34,23 %
Despeses financeres 802.050 € 18 € 2,01 %
Transferències corrents 3.548.956 € 81 € 8,91 %
Inversions reals 3.000.736 € 69 € 7,54 %
Transferències de capital 30.000 € 1 € 0,08 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,22 %
Passius financers 2.969.620 € 68 € 7,46 %
Total 39.816.551 € 910,82 €

Cerca una partida específica