Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.444.700,00 € 443,94 € 45,71 %
Impostos indirectes 480.000,00 € 10,96 € 1,13 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.921.575,00 € 112,36 € 11,57 %
Transferències corrents 11.868.666,00 € 270,97 € 27,90 %
Ingressos patrimonials 652.300,00 € 14,89 € 1,53 %
Transferències de capital 2.099.873,00 € 47,94 € 4,94 %
Actius financers 86.500,00 € 1,97 € 0,20 %
Passius financers 2.984.660,00 € 68,14 € 7,02 %
Total 42.538.274,00 € 971,19 €

Cerca una partida específica