En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 novembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

971,19 €
Pressupost per habitant actual: 971,19 €

Pressupost inicial

42,54 M€
Pressupost actual: 42,54 M€

Execució

113% del pressupost actual

Habitants

43.800

Deute

18,79 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.449.990,00 € 8,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.201.095,00 € 5,17%
Habitatge i urbanisme 2.323.650,00 € 5,46%
Benestar comunitari 3.175.872,00 € 7,47%
Medi ambient 2.665.420,00 € 6,27%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3.670.723,00 € 8,63%
Serveis socials i promoció social 2.791.842,00 € 6,56%
Foment de l'ocupació 980.052,00 € 2,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 120.144,00 € 0,28%
Educació 2.996.886,00 € 7,05%
Cultura 2.206.740,00 € 5,19%
Esport 1.636.314,00 € 3,85%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 544.000,00 € 1,28%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 2.142.198,00 € 5,04%
Transport públic 218.800,00 € 0,51%
Infraestructures 827.250,00 € 1,94%
Altres actuacions de caràcter econòmic 486.665,00 € 1,14%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 994.492,00 € 2,34%
Serveis de caràcter general 6.525.675,00 € 15,34%
Administració financera i tributària 855.560,00 € 2,01%
Transferències a altres administracions públiques 1.724.906,00 € 4,05%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 novembre 2023.

Ingressos
112%
Despesa
113%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.789.375,00 € 360,49 € 37,12 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.266.625,00 € 325,72 € 33,54 %
Despeses financeres 592.830,00 € 13,53 € 1,39 %
Transferències corrents 3.530.151,00 € 80,60 € 8,30 %
Fons de contingència i altres imprevistos 186.100,00 € 4,25 € 0,44 %
Inversions reals 5.054.533,00 € 115,40 € 11,88 %
Transferències de capital 30.000,00 € 0,68 € 0,07 %
Actius financers 86.500,00 € 1,97 € 0,20 %
Passius financers 3.002.160,00 € 68,54 € 7,06 %
Total 42.538.274,00 € 971,19 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació