Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 19.444.700 € 444 € 45,71 %
Impostos indirectes 480.000 € 11 € 1,13 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 4.921.575 € 112 € 11,57 %
Transferències corrents 11.868.666 € 271 € 27,90 %
Ingressos patrimonials 652.300 € 15 € 1,53 %
Transferències de capital 2.099.873 € 48 € 4,94 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 2.984.660 € 68 € 7,02 %
Total 42.538.274 € 971,19 €

Cerca una partida específica