Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.789.375,00 € 360,49 € 37,12 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.266.625,00 € 325,72 € 33,54 %
Despeses financeres 592.830,00 € 13,53 € 1,39 %
Transferències corrents 3.530.151,00 € 80,60 € 8,30 %
Fons de contingència i altres imprevistos 186.100,00 € 4,25 € 0,44 %
Inversions reals 5.054.533,00 € 115,40 € 11,88 %
Transferències de capital 30.000,00 € 0,68 € 0,07 %
Actius financers 86.500,00 € 1,97 € 0,20 %
Passius financers 3.002.160,00 € 68,54 € 7,06 %
Total 42.538.274,00 € 971,19 €