Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.789.375 € 360 € 37,12 %
Despeses corrents en béns i serveis 14.266.625 € 326 € 33,54 %
Despeses financeres 592.830 € 14 € 1,39 %
Transferències corrents 3.530.151 € 81 € 8,30 %
Fons de contingència i altres imprevistos 186.100 € 4 € 0,44 %
Inversions reals 5.054.533 € 115 € 11,88 %
Transferències de capital 30.000 € 1 € 0,07 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 3.002.160 € 69 € 7,06 %
Total 42.538.274 € 971,19 €

Cerca una partida específica