Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.569.650 € 467 € 46,40 %
Impostos indirectes 870.000 € 20 € 1,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.219.240 € 118 € 11,77 %
Transferències corrents 10.807.614 € 245 € 24,38 %
Ingressos patrimonials 663.400 € 15 € 1,50 %
Transferències de capital 3.079.129 € 70 € 6,95 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 3.034.150 € 69 € 6,84 %
Total 44.329.683 € 1.005,53 €